Tel. +48 56 470 20 38   |   e-mail: chelmza@agad.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 7:00 - 21:00
Niedziela handlowa 10:00 - 18:00

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie "Najpiękniejsze wakacyjne chwile..." (zwanym dalej Konkursem) organizowanym na profilu Facebook Mrówka Chełmża pod adresem https://www.facebook.com/Mrowka.Chelmza

§1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest AGAD SP. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Chrzanowskiego 25, posiadająca numer NIP: 879-23-89-034 (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook.
  4. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za jego realizację, prawidłowy przebieg i przekazanie nagród. Ewentualne roszczenia wynikające z przeprowadzenia Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.
  5. Wszelkie informacje udostępniane w ramach Konkursu, w tym dane osobowe Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje pozyskane przez Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§2. Zasady konkursu

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej zwana Uczestnikiem Konkursu lub Uczestnikiem), która łącznie spełnia następujące warunki:
   a. uczestnik konkursu musi mieć konto na facebooku;
   b. spełnia warunki określone w Regulaminie;
   c. zaakceptowała w całości warunki określone w Regulaminie;
   d. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
  2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora (dalej zwana Jury).
  3. Konkurs rozpocznie się w dniu 15 sierpnia 2016 roku a zakończy w dniu 31 sierpnia 2016 roku.
  4. Zadaniem konkursowym jest przesłanie zdjęcia konkursowego wraz z krótkim opisem jak spędziliście wakacje. Wygra zdjęcie wybrane przez Jury ale liczba polubień ma znaczenie.
  5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać następujące czynności:
   a. wejść na fanpage Mrówka Chełmża na Facebook;
   b. polubić fanpage Mrówka Chełmża na Facebook;
   c. udostępnić post konkursowy na profilu publicznym Uczestnika;
   d. zamieścić zdjęcie wraz z krótkim opisem jak spędziliście wakacje - pod postem konkursowym na Facebook Mrówka Chełmża.
   e. przy mniej niż 10 uczestnikach, konkurs może zostać nierozstrzygnięty, a nagrody nie przyznane.
  6. Udział w konkursie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter materiałów przesłanych przez Uczestników. Przesłane/zamieszczone przez Uczestnika prace są równoznaczne z ze złożeniem zapewnienia, iż nie naruszają one przepisów prawa i praw osób trzecich oraz, że Uczestnik jest uprawniony do dysponowania w odpowiednim zakresie autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy będącej utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  8. Niedozwolone jest przesyłanie/udostępnianie przez Uczestników, w ramach Konkursu, treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności:
   - obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,
   - naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
   - propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   - naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste,
   - o charakterze pornograficznym.
  9. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia nadesłanych/udostępnionych przez niego prac.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
  11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony aplikacji przez serwis Facebook.
  12. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu samego udziału w Konkursie.
  13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu Facebook.
  14. Komisja ogłasza Zwycięzców w ciągu 3 dni od momentu zakończenia Konkursu. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na fanpage’u „Mrówka Chełmża” w serwisie Facebook. Po odbiór nagrody zapraszamy do Marketu Mrówka Chełmża.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, informując Uczestników o zmianach za pośrednictwem postu na fanpage’u Mrówka Chełmża. Zmiany są skuteczne z momentem ich opublikowania. Organizator zastrzega sobie również prawo zmiany zasad prowadzenia konkursu w trakcie jego trwania, a także jego zakończenia bez wyłaniania Zwycięzców.

§3. Dane osobowe

  1. Organizator nie przetwarza żadnych innych danych osobowych Uczestników poza danymi pobieranymi przy rejestracji za pośrednictwem aplikacji konkursowej, tj. imię nazwisko, e-mail oraz dodatkowych danych osobowych wskazanych w dalszej części Regulaminu, które zostaną przekazane przez Zwycięzców w celu odebrania i wykorzystania nagród.
  2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Zwycięzcę jak również zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub Facebook.
  5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§4. Nagrody

  1. Organizator zapewnia w Konkursie nagrody.
  2. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany jej na inną nagrodę.
  3. Organizator po wyłonieniu Zwycięzców skontaktuje się z nimi za pomocą kanałów dostępu udostępnionych przez Facebook w terminie 3 (trzech) dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
  4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest odpowiedź na powiadomienie o wygranej w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania powiadomienia przez Organizatora i podanie w odpowiedzi następujących danych osobowych: swoje imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko oraz adres wybranej osoby, której mają zostać wydane nagrody.
  5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Uczestnikiem, któremu przyznano prawo do nagród wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności jeżeli ma on zastrzeżony dostęp mailowy przez stronę Facebook lub nie otrzyma w terminie 2 (dwóch) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innej osobie, wyłonionej w konkursie.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika adresu do korespondencji.
  7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Jeżeli Uczestnikowi, o którym mowa powyżej przyznano jedną z nagród głównych, Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem.
  8. W przypadku, kiedy zdobywca nagrody nie odbierze nagrody w ciągu dwóch tygodni - traci do niej prawo, a nagroda wraca do organizatora konkursu.
  9. Organizator nie wysyła Nagród. Nagrody można odebrać tylko i wyłącznie w Markecie Mrówka w Chełmży.

§5. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2016 roku, wyłącznie w formie mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora, w tym Przewodniczącego Komisji wybranego przez członków komisji ze swojego grona.
  4. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich doręczenia.
  5. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§6. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Odpowiedzi Uczestnikom będą udzielane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
  3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na fanpage’u „Mrówka Chełmża” na Facebooku.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.